ناب و زیبا..

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ﻭﻃﻦﻓﺮﻭﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺁﻥﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺁﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ، ﻧﻤﯽﺭﻭﻧﺪ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﮐﻪ
ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ
ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ، ﻧﻤﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﻨﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻤﻪ ﺁﻥﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﺁﻥﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ، ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ ﻭ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯼ
ﮐﺎﺵ ﻭﻃﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺑﻮﺩ
ﺁﻥﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ، ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ
ﻭﻃﻦ ﺭﺍ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﮐﻨﻨﺪ!
میگویند ...  
به زنان نباید بال و پر داد ،میپرند...
اما زنان فقط پروازهای عاشقانه را دوست دارند ،بی دلیل نمیپرند...

میگویند...
به زن نگویید دوستت دارم ،خودش را میگیرد..
اما زنان ( فقط ) دستان عشقشان را میگیرند و میگویند ،دوستشان دارند...

میگویند...
نباید به زنان توجه زیاد کرد ،خودشان را گم میکنند ...
اما زنان وقتی گم میشوند که عشقشان بی توجهی کند ...

زن جنس عجیبی است..

چشم هایش را که میبندی دید دلش بیشتر میشود ...

دلش را که میشکنی  باران لطافت از چشم هایش سرازیر ...

زن انگار آفریده شده تا روی عشق را کم کند ..~>پرویز پرستویی<~
 
 
/ 4 نظر / 18 بازدید

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

behdone

هزارن لایک [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

behdone

شاد و پیروز باشید.